METKA KÖÖRI RY:N SÄÄNNÖT

Metka Kööri kevään Juice-konsertin alla. Mukana myös säestäjät Tuomas Virtanen (vas.) ja Antti Vainio (oik.) sekä Venla Välttilä (kesk.). Kuva: Veli-Matti Henttonen

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Yhdistysrekisteri

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Metka Kööri ry ja sen kotipaikka on Somero.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia musiikinharrastajien lauluryhmänä, levittää laulun tuomaa iloa, edistää lauluharrastajien mahdollisuuksia kehittyä harrastuksessaan sekä vaalia somerolaista musiikkiperinnettä ja -kulttuuria.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

* ylläpitää Metka Kööri – nimistä lauluryhmää, jonka ohjelmisto painottuu rytmimusiikkiin
* järjestää jäsenilleen lauluharjoituksia ja hankkii opetusta
* kehittää jäsentensä laulutaitoa, ilmaisuvoimaa ja esiintymiskykyä
* esiintyy erilaisissa konserteissa ja järjestää tarpeen mukaan omia musiikkitilaisuuksia
* hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa
* tekee paikallista musiikkikulttuuria kuten Rauli ”Badding” Somerjoen ja Unto Monosen tuotantoa tunnetuksi

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

* järjestää maksullisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia
* ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
* omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
* toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan myyjäisiä, arpajaisia ja muita varainhankintakampanjoita

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä maksaa vuotuisen jäsenmaksun.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä neljä, kuusi tai kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kerrallaan on erovuorossa puolet varsinaisista jäsenistä. Varajäsenet valitaan vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

8. Toimintakausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.